Polish English German Russian

Informacja o Gminie Biskupiec

Informacja o Powiecie olsztyńskim

Młodzież na warmińsko- mazurskim rynku pracy w latach 2015-2016

Dostępność wykwalifikowanej kadry:

* Liczba uczelni wyższych w województwie – 15

* Liczba studentów – ponad 52 000

* Liczba placówek kształcenia zawodowego – ponad 130

* Główne kierunki kształcenia : mechanika, technologie produkcji paliw, inżynieria budowlana, bioinżynieria produkcji żywności, geodezja rolnictwo, ochrona środowiska, informatyka, ekonomia, prawo, filologia: angielska, germańska, rosyjska, ukraińska

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie olsztyńskim:

•     zatrudnienie przy pracach interwencyjnych,

•     zatrudnienie przy robotach publicznych,

•     szkolenia,

•     staże,

•     przygotowanie zawodowe dorosłych,

•     prace społecznie użyteczne,

•     możliwość uzyskania pracy za granicą,

•     organizacja giełd pracy, targów pracy,

•     Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku powyżej 50 roku życia,

•     Finansowanie studiów podyplomowych,

•     Bony szkoleniowe, stażowe, zatrudnieniowe, na zasiedlenie,

•     Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

•     Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej ,

•     Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,

•     Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną,

•     Refundacja składek ZUS członków spółdzielni socjalnych,

Priorytetowym celem jest aktywizacja bezrobotnych i poszukujących pracy, a także jak najszersza współpraca z pracodawcami w zakresie tworzenia miejsc pracy i rekrutacji pracowników.

Ilość miejsc pracy oferowanych przez Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego, lata 2009-2018:

•     2009 rok: powiat olsztyński - 2932, w tym gmina Biskupiec: 626;

•     2010 rok: powiat olsztyński - 3563, w tym gmina Biskupiec: 1067;

•     2011 rok: powiat olsztyński - 2133, a tym gmina Biskupiec: 677;

•     2012 rok: powiat olsztyński - 2653, w tym gmina Biskupiec: 662;

•     2013 rok: powiat olsztyński - 2830, w tym gmina Biskupiec: 767;

•     2014 rok: powiat olsztyński - 3380, w tym gmina Biskupiec: 855;

•     2015 rok: powiat olsztyński - 3678, w tym gmina Biskupiec: 814;

•     2016 rok: powiat olsztyński - 4091, w tym gmina Biskupiec: 846.

•     2017 rok: powiat olsztyński - 3778, w tym gmina Biskupiec: 1115

     2018 rok: powiat olsztyński - 4276, w tym gmina Biskupiec: 1804

Stopa bezrobocia stan na 02.2019 r. :

* woj. warmińsko – mazurskie : luty– 10,08 %

* powiat olsztyński : luty –11,3 %

* gmina Biskupiec : 18,1 %  (stan na grudzień 2018 r.)  w tym:

- największa liczba bezrobotnych w wieku 25 do 34 lat: 27,3 % oraz 35 - 44 lata : 22,4 %

- z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej: 34 %

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w powiecie olsztyńskim ( 2017 r. )

( I-VII 2017 )

* ogółem 3 700,70 zł brutto, w tym poszczególne branże:

* przemysł : 3 752,39zł

* budownictwo : 3 797,04 zł

* handel, naprawa pojazdów samochodowych : 3 274,84 zł

* transport i gospodarka magazynowa : 3 287,11 zł

* zakwaterowania i gastronomia : 3 230,66zł

* informacja i komunikacja : 5 217,51 zł

* obsługa rynku nieruchomości : 4 426,68 zł

* działalność profesjonalna, naukowa i techniczna : 4 183,05 zł

EDUKACJA W GMINIE:

Ludność według edukacyjnych grup wieku (12 2016 r.):

•     0 – 2 lata: 547 os.

•     3 – 6 lat: 725 os

•     7 – 12 lat: 1180 os.

•     13 – 15 lat: 554 os.

 

Żłobek

1. Żłobek Publiczny

11–300 Biskupiec, al. Niepodległości 19

Przedszkola:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Biskupcu:

•     Przedszkole Samorządowe nr 5 „Piątka”, 11-300 Biskupiec, al. Niepodległości 19;

2. Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny:

•     Niepubliczne Przedszkole "Bajka". 11-300 Biskupiec, ul. Ludowa 5;

3. Niepubliczne Przedszkole „Bajka”, 11-300 Biskupiec, ul. Ludowa 5;

4. Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka”, 11-300 Biskupiec, ul. Poznańska 3;

5. Punkt Przedszkolny „Radosne przedszkolaki”, Borki Wielkie 35; 11-300 Biskupiec;

6. Punkt Przedszkolny „Słoneczko”, Bredynki 24; 11-300 Biskupiec;

7. Zespół Przedszkolny w Węgoju (Zespół Szkół w Węgoju).

Szkoły podstawowe:

1.   Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Biskupcu:

•        Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjr Henryka Dobrzańskiego pseud. "Hubal" w Biskupcu;

2.   Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Biskupcu;

3.   Zespół Szkół w Czerwonce - Szkoła Podstawowa;

4.   Zespół Szkół w Kobułtach - Szkoła Podstawowa;

5.   Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny;

•     Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka;

6.   Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgoju (Zespół Szkół w Węgoju);

7.   Społeczna Szkoła Podstawowa w Bredynkach;

8.   Społeczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich;

Gimnazja:

1.    Gimnazjum Publiczne im. Mikołaja Kopernika Nr 1 w Biskupcu;

2.    Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biskupcu;

3.    Zespół Szkół w Czerwonce – Gimnazjum;

4.    Zespół Szkół w Kobułtach –Gimnazjum;

5.    Zespół Szkół w Węgoju-Społeczne Gimnazjum; Zespół Szkół Węgojskiego

Stowarzyszenia Edukacji Lokalnej – CEL - Gimnazjum

Szkoły średnie:

1.    Zespół Szkół (Liceum Ogólnokształcące, Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa)

2.    Katolickie Liceum im. Jana Pawła II w Biskupcu

Inne:

1.    Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego: kursy, seminaria, szkolenia;

2.    Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Dywitach Filia w Biskupcu

 

Dane statystyczne:

Powiat Olsztyński (pdf)

Gmina Biskupiec-dane 2016

Gmina Biskupiec-dane 2017

 

Last Updated on Thursday, 11 April 2019 10:55

Tereny Rekomendowane

baner1 32s

Działka nr 1/32
Obręb nr 1 - Biskupiec Kolonia
Powierzchnia: 5,4863 ha


baner411s

Działka nr 411- SPRZEDANO
Obręb nr 1 - Biskupiec Kolonia
Powierzchnia: 0,5144 ha


baner417s

Działka nr 417- SPRZEDANO
Obręb nr 1 - Biskupiec Kolonia
Powierzchnia: 0,7343 ha


baner423s

Działka nr 423
Obręb nr 1 - Biskupiec Kolonia
Powierzchnia: 0,5073 ha

invest


investpl

Joomla templates by Joomlashine