Polish Afrikaans Albanian Arabic Basque Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French Galician Georgian German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Ukrainian Vietnamese Yiddish

Dane statystyczne:

Obszar gminy Biskupiec zajmuje ok. 29 039 ha (co stanowi 1,2% powierzchni województwa warmińsko-mazurskiego). W skład gruntów wchodzą:

•        użytki rolne - 16 677 ha (57 % pow. gminy), w tym grunty orne: 9 808 ha, łąki i pastwiska: 6 352 ha, sady: 35 ha;

•        lasy - 7643,18 ha (27 % pow. gminy);

•        lasy prywatne - 627,48 ha (26, 3 ogólnej pow. zalesionej gminy);

•        wody - 1 705 ha (jeziorność gminy wynosi 5 %, jezior:15)

•        ludność w wieku przedprodukcyjnym – 18 %,

•        ludność w wieku produkcyjnym – 65%

•        ludność w wieku poprodukcyjnym – 17 %,

•        średnia gęstość zaludnienia w gminie Biskupiec – 66 osób na km2

•        kobiety - 51% ludności gminy, mężczyźni - 49%.

•        liczne jeziora pochodzenia polodowcowego,

•        urozmaicona rzeźba terenu,

•        układ hydrologiczny zdominowany przez układające się przeważnie

południkowo jeziora różnych typów troficznych,

•        lasy, które w tej części kraju zachowały wysoki poziom naturalności i wielofunkcyjny charakter.

Na terenie gminy Biskupiec znajduje się 54 miejscowości wiejskich oraz miasto Biskupiec. Gminę zamieszkuje około 19 091 mieszkańców (stan na 31.12.2015r.)

•        ludność w wieku przedprodukcyjnym – 18 %,

•        ludność w wieku produkcyjnym – 65%

•        ludność w wieku poprodukcyjnym – 17 %,

•        średnia gęstość zaludnienia w gminie Biskupiec – 66 osób na km2

•        kobiety - 51% ludności gminy, mężczyźni - 49%.

Charakter gminy:

Charakter gminy Biskupiec jest głównie turystyczny. Gmina posiada wiele cennych walorów przyrodniczych, kulturowych i społecznych. Ogromny wybór agroturystyki pozwala zrelaksować się z dala od wielkich aglomeracji miejskich. Aktywny wypoczynek możliwy jest dzięki ofercie opartej na licznych walorach przyrodniczych: otoczenie lasów, czy 15 zarybionych jezior to obok bliskiego sąsiedztwa Krainy Wielkich Jezior Mazurskich stanowi duży atut przy obsłudze ruchu turystycznego. Największym jeziorem gminy jest Dadaj o pow. 976,8 ha. Wokół niego zlokalizowane są obiekty wypoczynkowe i rekreacyjne oraz gospodarstwa agroturystyczne oferujące swoje usługi. Na terenie gminy znajdują się obszary włączone w granice systemu obszarów chronionych województwa warmińsko-mazurskiego: m.in. rezerwaty przyrody „Dębowo” i „Zabrodzie”, służące - obok turystyki - celom naukowym. Niewątpliwym walorem są ścieżki rowerowe, których długość wynosi ponad 300 km. Zróżnicowanie terenu oraz liczne atrakcje turystyczne na trasach umożliwiają zaplanowanie różnych wersji wycieczek.

 

Krótki opis gminy i jej dostępności komunikacyjnej wraz z podaniem działających w województwie stref ekonomicznych, parków naukowo-technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości:

Gmina Biskupiec leży na terenie Polski północno-wschodniej, w centralnej części województwa warmińsko – mazurskiego, na pograniczu pojezierzy olsztyńskiego i mrągowskiego. Walorem gminy jest lokalizacja w niewielkiej odległości od atrakcyjnych turystycznie miejsc, m.in.: Gierłoży – 57 km (bunkry Hitlera), Giżycka – 60 km, Mikołajek – 49 km, Mrągowa – 26 km, Olsztyna – 39 km (zamek krzyżacki/poezja śpiewana), Reszla - 26 km, Szczytna – 38 km, Świętej Lipki – 36 km (sanktuarium). Biskupiec graniczy z gminami: Kolno - od północy, Sorkwity - od wschodu, Dźwierzuty - od południa, Barczewo - od zachodu, Jeziorany - od północnego zachodu. Gminy Biskupiec i Kolno stanowią najbardziej wysuniętą na wschód część terytorium powiatu ziemskiego olsztyńskiego.
Miasto Biskupiec leży na przecięciu dwóch dróg krajowych nr 16 i nr 57. Droga nr 57 biegnie do granicy z obwodem Kaliningradzkim (przejście graniczne w Bezledach), a droga nr 16 biegnąca od Olsztyna przez Biskupiec do Augustowa, kończy się na przejściu granicznym z Litwą (przejście w Ogrodnikach). Bliskie położenie od stolicy województwa oraz remont drogi krajowej nr 16 w przeprowadzony w latach 2010-2011 znacznie polepszyły i skróciły czas dojazdu między miastami. Biskupiec posiada bezpośrednie połączenia komunikacją autobusową z wieloma miastami regionu i kraju (m. in. Augustów, Bartoszyce, Braniewo, Częstochowa, Gdańsk, Giżycko, Gołdap, Kętrzyn, Mrągowo, Olsztyn, Reszel, Suwałki, Szczytno, Warszawa, Węgorzewo). W Gminie rozbudowany jest szlak kolejowy: Mikołajki- Mrągowo-Olsztyn, Białystok- Olsztyn-Szczecin, Czerwonka-Olsztyn. W Czerwonce właśnie zlokalizowany jest jeden z największych w województwie węzłów kolejowych.
Obszar gminy jest szczególnie atrakcyjnym przyrodniczo:

  • liczne jeziora pochodzenia polodowcowego,
  • urozmaicona rzeźba terenu,
  • ogromna różnorodność form morfologicznym oraz ściśle z tym związane zróżnicowanie typów młodoglacjalnego krajobrazu morenowo-sandrowego oraz formacji roślinnych i grup zwierząt,
  • układ hydrologiczny zdominowany przez układające się przeważnie południkowo jeziora różnych typów troficznych,
  • lasy, które w tej części kraju zachowały wysoki poziom naturalności i wielofunkcyjny charakter.

 

Strefy Ekonomiczne w województwie warmińsko- mazurskim:

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna - tereny inwestycyjne są rozproszone po całym województwie warmińsko-mazurskim i północnej części województwa mazowieckiego. Obok dobrego uzbrojenia, korzystnego położenia, możliwości szerokiego wyboru główną zachętą do inwestowania na tych terenach jest pomoc publiczna udzielana inwestorom.

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna - strefą zarządza spółka, której akcjonariuszami są między innymi samorządy miast: Suwałk, Ełku i Gołdapi. Przychylna polityka władz samorządowych i sprawny zarząd strefy spowodowały, że na terenie tych miast powstały nowoczesne dzielnice przemysłowe.

 

Parki naukowo – technologiczne:

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny - to najnowocześniejszy na Warmii i Mazurach kompleks biur, pracowni i laboratoriów. Jego celem jest kreowanie warunków dla wykorzystywania naukowego i przemysłowego potencjału Olsztyna i regionu oraz stymulowania rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii. Budowę Olsztyńskiego Park Naukowo-Technologicznego rozpoczęto we wrześniu 2011 roku. Koszt inwestycji to prawie 70 mln zł, z czego ponad 56 mln pochodzi ze środków unijnych. Park dysponuje 3220 metrami powierzchni biurowej oraz ponad 1100 metrami powierzchni laboratoryjnej.

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku
- to miejsce współpracy nauki z biznesem dla innowacyjności z nowoczesnym zapleczem produkcyjnym, laboratoryjnym oraz administracyjnym. Park skupia w swoich działaniach przede wszystkim procesy wspierania przedsiębiorczości i szeroko rozumiane procesy innowacyjne. Prosperują w nim przede wszystkim firmy o charakterze innowacyjnym i w swoim działaniu wdrażające postęp techniczny.

Elbląski Park Technologiczny - Strefa dobrych inwestycji - to 67,7 ha terenów inwestycyjnych znajdujących się w północnej części miasta na obszarze Modrzewiny - jednej z najbardziej atrakcyjnych dzielnic Elbląga.

 

Inkubatory przedsiębiorczości:

 

W Biskupcu od września 2015 r., z powodzeniem funkcjonuje Inkubator Przedsiębiorczości zlokalizowany przy. ul. Armii Krajowej. Celem działania Inkubatora jest wzmocnienie pozycji firm prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 3 lata, tak aby mogły przetrwać najtrudniejszy początkowy okres istnienia na rynku. Inkubator oferuje wsparcie w zakresie doradztwa oraz pakiet szkoleń. Na preferencyjnych warunkach wynajmuje kompleksowo wyposażone pomieszczenia biurowe oraz umożliwia dostęp do sali konferencyjnej. W inkubatorze jest także możliwość wynajęcia  pojedynczego stanowiska biurowego wraz z wyposażeniem biura oraz sprzętem elektronicznym.

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie - jego celem głównym jest aktywizacja studentów i absolwentów wyższych uczelni do działania oraz propagowanie wśród nich przedsiębiorczości.

Mrągowski Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o.
- doradztwo w zakresie działalności związanej z prowadzeniem interesów i zarządzaniem.
Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Bartoszycach – jest miejscem wspierania i rozwijania ekonomii społecznej; doradztwa biznesowe, księgowe, prawne - to tylko, niektóre z narzędzi dostępnych dla wspieranych grup czy organizacji. Pomieszczenia biurowe w pełni wyposażone dla podmiotów.

Braniewski Inkubator Przedsiębiorczości
to miejsce, gdzie wspierane będą wszelkie inicjatywy społeczne. Organizacje zgłaszające się do inkubatora otrzymają pomoc każdego rodzaju: od wsparcia merytorycznego i doradztwa po wsparcie infrastrukturalne. Organizacje mogą otrzymać pomieszczenia pod swoją działalność.

Elbląski Inkubator Nowoczesnych Technologii Informatycznych został wybudowany w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury lokalnej w Elblągu”, realizowanego przez Gminę i Miasto Elbląg. Inkubator stwarza absolwentom Instytutu Informatyki Stosowanej PWSZ możliwość podejmowania działalności gospodarczej w bardzo dogodnym otoczeniu: w 35 pomieszczeniach kompleksowo wyposażonych w sprzęt i oprogramowanie, przy dobrze zorganizowanej obsłudze logistycznej i prawnej, na preferencyjnych warunkach finansowych.

Inkubator Przedsiębiorczości Ełckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych w Ełku - ma na celu aktywne przeciwdziałanie bezrobociu poprzez wspieranie małej przedsiębiorczości, popieranie osób podejmujących po raz pierwszy działalność gospodarczą na własny rachunek, prowadzenie szkoleń, doradztwa prawnego i ekonomicznego dla tych osób.

Inkubator Przedsiębiorczości Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości - Olsztynek - to stowarzyszenie, które powstało w 1997; jest jedną z form pomocy nowopowstałym przedsiębiorstwom poprzez dostarczanie powierzchni na działalność gospodarczą, obsługi bankowej i pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych. Zadaniem jego jest wspomaganie rozwoju firm w czasie pierwszych trudnych lat ich działalności.

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka - w jego ramach działa Inkubator Przedsiębiorczości - celem stowarzyszenia jest aktywizacja bezrobotnych i wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju ziemi pasłęckiej; prowadzi m.in. szkolenia mające na celu przekwalifikowanie i dokształcanie bezrobotnych; stara się organizować miejsca pracy dla bezrobotnych; udziela pomocy osobom chcącym założyć firmę; prowadzi działalności pożyczkową.

 

Tereny Rekomendowane

baner1 32s

Działka nr 1/32
Obręb nr 1 - Biskupiec Kolonia
Powierzchnia: 5,4863 ha


baner411s

Działka nr 411- SPRZEDANO
Obręb nr 1 - Biskupiec Kolonia
Powierzchnia: 0,5144 ha


baner417s

Działka nr 417- SPRZEDANO
Obręb nr 1 - Biskupiec Kolonia
Powierzchnia: 0,7343 ha


baner423s

Działka nr 423
Obręb nr 1 - Biskupiec Kolonia
Powierzchnia: 0,5073 ha

invest


investpl

Joomla templates by Joomlashine